+(66) 91 426 3345
bearspace.info@gmail.com

การสาธิตการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านสื่อ Interactive Learning โดย บริษัท แบร์สเปซ จำกัด

วันที่ 29 เมษายน 2565 จังหวัดสิงห์บุรี – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ด้าน ดีป้า พร้อมสานต่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ เพื่อยกระดับเยาวชนสู่บุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยทาง Bearlab ได้ทำการสาธิตการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านสื่อ Interactive Learning เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดของน้องๆนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”…

Essential Skills for Coding Educator

depa จับมือ บริษัท แบร์สเปซ จำกัด เปิดคลาสเสวนาสำหรับคุณครู ยกระดับการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และคุณรักษิต ชุติภักดีวงศ์ CEO & FOUNDER บริษัท แบร์สเปซ จำกัด ร่วมเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน Coding ในหัวข้อ Essential Skills for Coding Educator มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กับครูไทย…