+(66) 91 426 3345
bearspace.info@gmail.com

Essential Skills for Coding Educator

depa จับมือ บริษัท แบร์สเปซ จำกัด เปิดคลาสเสวนาสำหรับคุณครู ยกระดับการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และคุณรักษิต ชุติภักดีวงศ์ CEO & FOUNDER บริษัท แบร์สเปซ จำกัด ร่วมเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน Coding ในหัวข้อ Essential Skills for Coding Educator มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กับครูไทย ปรับพื้นฐาน เปลี่ยนมุมมอง เสวนาปัญหาการเรียนการสอนโค้ดดิ้งในปัจจุบัน

ในการนี้ ดร.จักกนิตต์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี หอมดี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผ่านทางโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล Coding STEM AI และ IoT ให้กับเยาวชนและบุคลากรในภาคการศึกษา

กิจกรรมดำเนินในรูปแบบการปรับพื้นฐานและเสวนาเพื่อยกระดับการสอนโค้ดดิ้งให้กับโรงเรียนนำร่องทั้ง 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม จนถึง 27 มีนาคม 2565 แบ่งหัวข้อในการอบรมออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย Thinking like a Coder, Computer Programming, Design and Prototyping และ Applied Workshop โดยใช้ Bearlab Classroom แพลตฟอร์มที่ได้รับการส่งเสริมจากดีป้า สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน

คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโค้ดดิ้งของแต่ละโรงเรียน โดยในเฟสแรก กิจกรรมมุ่งเน้นในการละลายพฤติกรรม และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคาบเรียน ก่อนเข้าสู่เฟสต่อไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

Cr. depa Thailand

Leave a Reply

Review

*